Mam dobry cholesterol

Projekt logotypu dla fundacji „Mam dobry cholesterol”

 

mam_dobry_cholesterol